phone 500-523-361Andrzej "OSA"

Rajd

Plakat

RAJD 4X4 TRAKTEM ODELSKIM

Rajd 4x4 Traktem Odelskim
Serdecznie zapraszamy na rajd przeprawowy pod nazwą Rajd 4x4 Traktem Odelskim

Termin : 15.06.2019
Baza rajdu : Wojnowce gm Szudziałowo N: 53°25'58.73'' E: 21°50'49.94''

Koszt:

 • 300 zł od 2-osobowej załogi , każda dodatkowa osoba 150zł
 • 200 zł Quad
 • koszt dodatkowej koszulki 25zł

UWAGA ! ! !
DO KLAS ZAPSUJEMY SIĘ TYLKO RAZ BEZ MOZLIOWŚCI ZMIANY KLASY !!! Załogi zapisujące się na imprezę proszone są o dokonanie wpłaty na konto:
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji gminy Szudziałowo
Adres; Wojnowce 37
16-113 Szudziałowo
Konto BS W Sokółce
85 8093 0000 0004 6574 2000 0010

Tytuł wpłaty : Rajd Traktem Odelskim + nazwa Teamu + nazwisko kierowcy

Wpisowe obejmuje : przygotowanie trasy , materiały rajdowe, koszulki, imprezę wieczorną i całkowicie reszta na odbudowę szkoły w Wojnowcach

Baza rajdu: Harcówka w Koźle N: 53°25'58.73'' E: 21°50'49.94'', istnieje możliwość nieodpłatnego rozstawienia namiotu w bazie J

Zapisujemy się w klasach :

 1. Przygoda - auta cywilne z małymi modyfikacjami
 2. Wyczyn z wyciągarką - auta zmodyfikowane z jedna wyciągarka elektryczną, koła max 35"
 3. Wyczyn bez wyciągarki - auta bez wyciągarki, koła max 35"
 4. Extrem ( Zmoty itp. …)- wszyscy chętni powalczyć w ciężkim terenie

Harmonogram:
Sobota 15.06.2019

 • 7:30 – 8:00 – oficjalne przywitanie
 • 8:30 - 9:00 - odprawa uczestników
 • 9:00 - 18:00 walka z terenem :) i ostateczne zdanie kart drogowych
 • 19:00 - do białego rana - dekoracja zwycięzców i zabawa taneczna przy suto zastawionym stole

UWAGA ! ! !
Zapisy przyjmujemy do 4.06.2019r, a na wpłaty czekamy do 7.06.2019r Po tym terminie nie ma możliwości zapisania się na imprezę.
Ilość miejsc ograniczona!

Organizator: DZIKI WSCHÓD 4x4
Miejsce: Wojnowce
Kontakt: OSA
Telefon: 509516978

REGULAMIN IMPREZY DZIKI WSCHÓD 4X4, 2019 I. Informacje ogólne

1. Duch Puszczy jest imprezą o charakterze zlotu z elementami turystyczno-przeprawowymi przeznaczoną dla użytkowników samochodów terenowych.
2. Organizatorem imprezy jest Stowarzyszenie Podlasie 4x4.
3. Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu i jest jedyną władzą upoważnioną do rozpatrywania i rozstrzygania wszelkich rozbieżności i wątpliwości, które mogą powstać przy stosowaniu i interpretacji niniejszego regulaminu i innych przepisów.
4. Impreza odbywa się w miejscu i terminie podanym na stronie internetowej podasie4x4.pl
5. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie internetowej podlasie4x4.pl (forum dyskusyjne, wątek związany z imprezą Duch Puszczy 2019)
6. Impreza Duch Puszczy nie jest imprezą komercyjną. Wpisowe uczestników w całości będzie wykorzystane na opłacenie kosztów organizacyjnych. Ewentualna nadwyżka zostanie wykorzystana na działalność statutową stowarzyszenia Podlasie 4x4, zgodnie z decyzją Organizatorów.

II. Zgłoszenia, opłaty, formalności

1. Każda załoga, która zamierza uczestniczyć w imprezie zobowiązana jest do zarejestrowania udziału i wpłacenia wpisowego.
2. Wpisowe na imprezę wynosi 320 zł od załogi 2-osobowej, 200 zł za quad, każda dodatkowa osoba w załodze 130 zł.
3. Opłata wpisowego obejmuje: przygotowanie trasy, koszulki, nalepki, roadbook, upominki dla najlepszych załóg i imprezę andrzejkową z kateringiem.
4. Zgłoszenie uczestnictwa i opłata wpisowego jest jednoznaczna z przyjęciem tego regulaminu.
5. Zgłoszenia uznaje się za przyjęte z datą wpływu opłaty wpisowego i po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia przez Organizatora.
6. W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w imprezie (potwierdzonej pisemnym zgłoszeniem), wpisowe jest zwracane wg zasad:
• Od 20.05.2019 brak możliwości zwrotu wpisowego
• Do 19.05.2019 pomniejszone o 50%
7. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia limitów ilości przyjmowanych załóg, w takim przypadku o udziale w imprezie decyduje data wpływu wpisowego na konto Organizatora.
8. Warunkiem wzięcia udziału w imprezie jest zaliczenie badania technicznego pojazdu.

III. Regulacje.

1. Impreza Duch Puszczy odbywa się na podstawie niniejszego regulaminu, przepisów prawa o ruchu drogowym i zasad ochrony środowiska.
2. Sprawy sporne są rozstrzygane przez Organizatora
3. W czasie trwania imprezy uczestnicy muszą stosować się do regulaminu imprezy, poleceń Organizatora, sędziów i innych osób upoważnionych przez Organizatora. Naruszenie wydanych rozporządzeń może spowodować usunięcie załogi z imprezy.

IV. Uczestnicy

1. W skład załogi mogą wchodzić jedynie osoby zgłoszone do uczestnictwa. Ilość osób w samochodzie nie może przekraczać liczby wpisanej w dowodzie rejestracyjnym samochodu.
2. Dzieci mogą brać udział w imprezie tylko w obecności rodziców. Rodzice są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo.
3. Osoba kierująca pojazdem musi posiadać odpowiednie uprawnienia do prowadzenia pojazdu.
4. Kierowca i pilot mogą według własnego uznania zamieniać się miejscami w samochodzie, pod warunkiem posiadania uprawnień do prowadzenia pojazdu przez obu członków załogi.

V. Warunki techniczne.

1. Do startu dopuszczone są samochody o masie całkowitej do 3500 kg.
2. Pojazdy muszą być zarejestrowane i posiadać ważne badania techniczne oraz aktualne ubezpieczenie OC.
3. Samochody muszą też spełniać następujące wymagania:
• zamontowana na stałe wyciągarka (o ile samochód jest wyposażony w wyciągarkę)
• solidne zaczepy holownicze z przodu i z tyłu pojazdu
• w przypadku nadwozi otwartych przynajmniej pałąk bezpieczeństwa
• pasy bezpieczeństwa dla wszystkich członków załogi
• zalecane jest używanie kasków ochronnych
• apteczkę pierwszej pomocy
• telefon komórkowy lub radio CB
• lina lub taśma holownicza właściwa do masy pojazdu
• gaśnica
• właściwa taśma ochronna przy pracy z wyciągarką w celu uniknięcia uszkodzenia drzew
4. Spełnienie powyższych warunków jest przedmiotem badania technicznego przed i w trakcie trwania imprezy

VI. Ruch drogowy.

1. Większa część trasy została zaplanowana jako przejazd drogami publicznym. W trakcie trwania imprezy, wszyscy uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania zasad Prawa o Ruchu Drogowym.
2. Na całej trasie imprezy obowiązuje całkowity zakaz ścigania się i przekraczania dozwolonej prędkości. Kierowca pojazdu jest w pełni odpowiedzialny za wszelkie sprawy związane z ruchem tego pojazdu. Powinien unikać i zapobiegać sytuacjom mogącym sprowadzić niebezpieczeństwo na uczestników imprezy, organizatorów lub osoby trzecie.
3. Po trasie imprezy należy poruszać się w kierunku wyznaczonym przez roadbook.
4. Organizator wprowadza ograniczenie prędkości w przypadku przejazdu w bezpośredniej bliskości budynków mieszkalnych do 30 km/h.

VII. Bezpieczeństwo i odpowiedzialność.

1. Wszystkie załogi muszą przestrzegać przepisów polskiej ustawy z 20.06.1997. Prawo o Ruchu Drogowym( Dz. U. Z 2005 r. nr 108 poz.908 z późniejszymi zmianami). Kierowca pojazdu jest w pełni odpowiedzialny za wszelkie sprawy związane z ruchem pojazdu, którym kieruje.
2. Jazda pod wpływem alkoholu, narkotyków, leków jest zabroniona i karana usunięciem załogi z imprezy.
3. Używanie pasów bezpieczeństwa jest obowiązkowe podczas trwania imprezy. Załoga zwolniona jest z obowiązku zapinania pasów podczas przejeżdżania przez głębokie wody/brody. Organizator zaleca używanie w trakcie imprezy kasków ochronnych.
4. Impreza Duch Puszczy korzysta z dróg, na których odbywa się normalny ruch drogowy oraz z terenów prywatnych, na których prowadzona jest gospodarka rolna i leśna.
5. Każdy uczestnik ponosi odpowiedzialność cywilną i karną za wszelkie szkody, jakie spowoduje sam lub używany przez niego pojazd.
6. Baza imprezy jest również częścią trasy i środowiska i obowiązują w niej takie same zasady w zakresie ochrony środowiska i zachowania uczestników jak na trasie. W Bazie imprezy obowiązuje bezwzględny zakaz rozpalania ognisk w miejscu innym niż wskazane przez Organizatora. Uczestnicy zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności w Bazie imprezy. Zakazane jest parkowanie w strefach innych niż wskazane przez Organizatora.
7. W przypadku sporów Uczestnika z osoba trzecią, Organizator dołoży wszelkich starań, by zachować dobre imię Imprezy.
8. Uczestnictwo w Duch Puszczy może być niebezpieczne i uczestnik bierze udział w imprezie na własne ryzyko, co potwierdza składając podpis w oświadczeniu.
9. Złożenie podpisu uczestnika pod oświadczeniem jest równoznaczne ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń wobec Organizatora. Nie podpisanie oświadczenia skutkuje niedopuszczeniem uczestnika do imprezy bez prawa zwrotu wpisowego.
10. W żadnym wypadku Organizator nie bierze na siebie odpowiedzialności i nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za szkody osobowe, rzeczowe, straty i zniszczenia spowodowane przez uczestnika we własnych dobrach czy wobec innych uczestników czy osoby trzeciej.
11. Organizator nie przyjmuje na siebie żadnej odpowiedzialności za problemy wynikłe ze złego stanu zdrowia uczestników.
12. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania wszelkich koniecznych zmian dotyczących Imprezy, wynikających z działania Siły Wyższej, wystąpienia sytuacji związanych z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa lub nakazanych przez uprawnione organy, a także do całkowitego odwołania imprezy, jeżeli będzie to konieczne ze względu na nieprzewidziane okoliczności. W powyższej sytuacji Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty poniesione przez jakiekolwiek osoby.
13. Wszyscy uczestnicy imprezy zobowiązani są do przeczytania niniejszego regulaminu i potwierdzenia jego znajomości poprzez podpisanie oświadczenia.
14. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za koszty poniesione przez uczestników a związane z odwołaniem imprezy.

VIII. Punktacja

1. Potwierdzeniem zdobycia punktu na OS (Odcinek Specjalny, Próba) jest zdjęcie, na którym widać kierowcę lub pilota oraz Kartę Z Numerem Załogi dotykającą Karty Z Numerem Przeszkody. Karta Z Numerem Załogi pozostaje przymocowana na stałe do pojazdu przez cały czas trwania rajdu. Zamontowanie do pojazdu i zdemontowanie Karty z Numerem Załogi może wykonać tylko przedstawiciel Organizatora (Sędzia). Samodzielne zdemontowanie Karty powoduje dyskwalifikację. Zaliczane są tylko punkty udokumentowane w wyżej opisany sposób. Sędziowie rozstawieni na trasie rajdu na bieżąco potwierdzają zdobyte punkty na podstawie zdjęć zaprezentowanych przez załogę.
2. Dodatkowo punktowany jest przejazd na czas na odcinku pomiaru czasu.
3. W przypadku równej ilości punktów decyduje czas przejazdu odcinka czasowego a w przypadku identycznych czasów o kolejności załóg zadecyduje czas oddania roadbooka w biurze imprezy. Czas zdania będzie wpisywane na roadbooku przez Organizatora przy czym za dopilnowanie tego odpowiada załoga uczestnicząca w imprezie.

IX. Oznaczenia i reklamy.

1. Organizator dostarcza nalepki okolicznościowe oraz naklejki partnerów i sponsorów imprezy.
2. Załogi muszą umieścić na pojazdach naklejki dostarczone przez Organizatora.

X. Kolejność startu.

1. Kolejność startu załóg wyznacza Organizator.
2. Załogi są zobowiązane stosować się do wskazówek Organizatora – wjazd na trasę zgodnie z tzw. Trasą dojazdową.

XI. Inne uregulowania.

1. Podczas imprezy prowadzone są oddzielne klasyfikacje dla wszystkich klas.
2. Dozwolona jest wzajemna pomoc między uczestnikami imprezy.
3. Na całej trasie imprezy można/należy liczyć się z możliwością kontroli drogowej przez uprawnione służby w tym także kontroli prędkości i trzeźwości.
4. Niedopuszczalne jest zanieczyszczanie środowiska płynami eksploatacyjnymi lub innymi odpadami z uwagi na minimalizację szkód dla środowiska naturalnego pod rygorem kary usunięcia z imprezy.
5. Użycie taśm ochronnych przy pracy z wyciągarką w celu uniknięcia uszkodzenia drzew jest obowiązkowe pod rygorem kary usunięcia z imprezy.
6. Poruszanie się po trasie etapów z wyjątkiem fragmentów poprowadzonych po drogach publicznych jest zabronione zarówno przed jak i po zakończeniu imprezy z wyjątkiem niesienia pomocy osobom lub załogom pozostającym na trasie.
7. Każdy uczestnik imprezy powinien mieć przy sobie dokument tożsamości i inne wymagane dokumenty (np. dowód rejestracyjny samochodu).